.com.bi域名后缀详细信息

.com.bi是布隆迪(Burundi)的国家和地区顶级域名(ccTLD)。它是根据布隆迪的ISO 3166-1 alpha-2国家代码和“com”(商业)作为子域名标识创建的。.com.bi域名通常用于在布隆迪注册商业、商标和个人网站。

.com.bi域名介绍

.com.bi是布隆迪(Burundi)的国家和地区顶级域名(ccTLD)。它是根据布隆迪的ISO 3166-1 alpha-2国家代码和“com”(商业)作为子域名标识创建的。.com.bi域名通常用于在布隆迪注册商业、商标和个人网站。

.com.bi域名信息

域名后缀 .com.bi
所属组织地址 155 - 161 Chaussee P. L. Rwagasore
BP 2270
Bujumbura
Burundi
管理联系人
姓名 CNI
地址 157 Chee P. L. Rwagasore
BP 2270
Bujumbura
Burundi
电话 +257 22 22 5005
传真
邮箱 admin@nic.bi
技术联系人
姓名 CNI
地址 157 Chee P. L. Rwagasore
BP 2270
Bujumbura
Burundi
电话 +257 22 225005
传真
邮箱 tech@nic.bi
域名服务器 ANYNS.NIC.BI 2001:500:14:6061:ad:0:0:1 204.61.216.61
BI.CCTLD.AUTHDNS.RIPE.NET 193.0.9.62 2001:67c:e0:0:0:0:0:62
NS-BI.AFRINIC.NET 196.216.168.23 2001:43f8:120:0:0:0:0:23
NS.NIC.BI 196.2.8.205
NS1.NIC.BI 196.2.12.205
备注 Registration information: http://www.nic.bi
创建时间 1996-10-21
更新时间 2022-06-07
管理机构 IANA