.ru.com域名后缀详细信息

.ru.com是一种双层结构的域名,它是针对俄罗斯地区市场设计的。.ru.com域名实际上是一个组合结构的域名,由俄罗斯的顶级域名.ru和国际域名.com组合而成。它可以被用于在俄罗斯地区经营业务及展示俄罗斯市场的品牌或产品。.ru.com域名由CentralNIC运营管理。

.ru.com域名介绍

.ru.com是一种双层结构的域名,它是针对俄罗斯地区市场设计的。.ru.com域名实际上是一个组合结构的域名,由俄罗斯的顶级域名.ru和国际域名.com组合而成。它可以被用于在俄罗斯地区经营业务及展示俄罗斯市场的品牌或产品。.ru.com域名由CentralNIC运营管理。

.ru.com域名信息

域名后缀 .ru.com
所属组织地址 12061 Bluemont Way
Reston VA 20190
United States of America (the)
管理联系人
姓名 Registry Customer Service
地址 12061 Bluemont Way
Reston VA 20190
United States of America (the)
电话 +1 703 925-6999
传真 +1 703 948 3978
邮箱 info@verisign-grs.com
技术联系人
姓名 Registry Customer Service
地址 12061 Bluemont Way
Reston VA 20190
United States of America (the)
电话 +1 703 925-6999
传真 +1 703 948 3978
邮箱 info@verisign-grs.com
域名服务器 A.GTLD-SERVERS.NET 192.5.6.30 2001:503:a83e:0:0:0:2:30
B.GTLD-SERVERS.NET 192.33.14.30 2001:503:231d:0:0:0:2:30
C.GTLD-SERVERS.NET 192.26.92.30 2001:503:83eb:0:0:0:0:30
D.GTLD-SERVERS.NET 192.31.80.30 2001:500:856e:0:0:0:0:30
E.GTLD-SERVERS.NET 192.12.94.30 2001:502:1ca1:0:0:0:0:30
F.GTLD-SERVERS.NET 192.35.51.30 2001:503:d414:0:0:0:0:30
G.GTLD-SERVERS.NET 192.42.93.30 2001:503:eea3:0:0:0:0:30
H.GTLD-SERVERS.NET 192.54.112.30 2001:502:8cc:0:0:0:0:30
I.GTLD-SERVERS.NET 192.43.172.30 2001:503:39c1:0:0:0:0:30
J.GTLD-SERVERS.NET 192.48.79.30 2001:502:7094:0:0:0:0:30
K.GTLD-SERVERS.NET 192.52.178.30 2001:503:d2d:0:0:0:0:30
L.GTLD-SERVERS.NET 192.41.162.30 2001:500:d937:0:0:0:0:30
M.GTLD-SERVERS.NET 192.55.83.30 2001:501:b1f9:0:0:0:0:30
备注 Registration information: http://www.verisigninc.com
创建时间 1985-01-01
更新时间 2023-09-12
管理机构 IANA