.mobi.np域名后缀详细信息

.mobi.np是尼泊尔国家顶级域名(ccTLD),用于在尼泊尔注册网站和域名的标识。.mobi.np域名主要用于移动设备上的网站和应用程序,以提供更好的移动端用户体验。在尼泊尔,只有符合相关规定并经过授权的实体或个人才能注册.mobi.np域名。

.mobi.np域名介绍

.mobi.np是尼泊尔国家顶级域名(ccTLD),用于在尼泊尔注册网站和域名的标识。.mobi.np域名主要用于移动设备上的网站和应用程序,以提供更好的移动端用户体验。在尼泊尔,只有符合相关规定并经过授权的实体或个人才能注册.mobi.np域名。

.mobi.np域名信息

域名后缀 .mobi.np
所属组织地址 Hitti Pokhari, DurbarMarg, Kathmandu
P.O.Box 876
Kathmandu Bagmati
Nepal
管理联系人
姓名 Sanjib Raj Bhandari
地址 Hitti Pokhari, DurbarMarg, Kathmandu
P.O.Box 876
Kathmandu Bagmati
Nepal
电话 +977 1 4445920
传真 +977 1 4439360
邮箱 sanjib@mos.com.np
技术联系人
姓名 Gyanendra Kumar Mishra
地址 Hitti Pokhari, DurbarMarg, Kathmandu
P.O.Box 876
Kathmandu Bagmati
Nepal
电话 +977 1 4445920
传真 +977 1 4439360
邮箱 gyanu@mercantile.com.np
域名服务器 NP-NS.NPIX.NET.NP 198.32.126.50
NP.CCTLD.AUTHDNS.RIPE.NET 193.0.9.102 2001:67c:e0:0:0:0:0:102
NS4.APNIC.NET 2001:dd8:12:0:0:0:0:53 202.12.31.53
PCH.NNIC.NP 2001:500:14:6011:ad:0:0:1 204.61.216.11
SHIKHAR.MOS.COM.NP 202.52.255.5
备注 Registration information: http://www.mos.com.np
创建时间 1995-01-25
更新时间 2020-04-23
管理机构 IANA