.net.np域名后缀详细信息

.net.np 是尼泊尔的国家顶级域名。它是为尼泊尔的公司、组织和个人提供的域名后缀。.net.np 域名多用于网络服务提供商、互联网公司、非营利组织和个人等。如果您在尼泊尔注册了一个域名,可以使用 .net.np 作为尾部来反映您的尼泊尔身份。

.net.np域名介绍

.net.np 是尼泊尔的国家顶级域名。它是为尼泊尔的公司、组织和个人提供的域名后缀。.net.np 域名多用于网络服务提供商、互联网公司、非营利组织和个人等。如果您在尼泊尔注册了一个域名,可以使用 .net.np 作为尾部来反映您的尼泊尔身份。

.net.np域名信息

域名后缀 .net.np
所属组织地址 Hitti Pokhari, DurbarMarg, Kathmandu
P.O.Box 876
Kathmandu Bagmati
Nepal
管理联系人
姓名 Sanjib Raj Bhandari
地址 Hitti Pokhari, DurbarMarg, Kathmandu
P.O.Box 876
Kathmandu Bagmati
Nepal
电话 +977 1 4445920
传真 +977 1 4439360
邮箱 sanjib@mos.com.np
技术联系人
姓名 Gyanendra Kumar Mishra
地址 Hitti Pokhari, DurbarMarg, Kathmandu
P.O.Box 876
Kathmandu Bagmati
Nepal
电话 +977 1 4445920
传真 +977 1 4439360
邮箱 gyanu@mercantile.com.np
域名服务器 NP-NS.NPIX.NET.NP 198.32.126.50
NP.CCTLD.AUTHDNS.RIPE.NET 193.0.9.102 2001:67c:e0:0:0:0:0:102
NS4.APNIC.NET 2001:dd8:12:0:0:0:0:53 202.12.31.53
PCH.NNIC.NP 2001:500:14:6011:ad:0:0:1 204.61.216.11
SHIKHAR.MOS.COM.NP 202.52.255.5
备注 Registration information: http://www.mos.com.np
创建时间 1995-01-25
更新时间 2020-04-23
管理机构 IANA